Polityka zwrotów

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Konsument może bez podania jakiejkolwiek przyczyny zwrócić Produkt, który nie wykazuje oznak użytkowania Produktu i nie został uszkodzony przez Konsumenta.
 2. Konsument może w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu odstąpić od zawartej przez niego ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży.
 3. Aby odstąpić od Umowy Sprzedaży należy wypełnić dostępne TUTAJ Oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 4. Wypełnione oświadczenie należy dołączyć do przesyłki ze zwracanymi produktami.
  Przesyłkę należy wysłać na adres:
  Centrum Campingowe S-Camp Sp. z o.o. Sp. K
  ul. Warszawska 194
  43-155 Bieruń
 5. Do zachowania ustawowego terminu 14 dni od daty otrzymania zakupionych produktów wystarczające jest poinformowanie sprzedawcy mailowo na adres biuro@s-camp.pl o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 6. Konsument powinien niezwłocznie, nie później jak w terminie 14 dni od poinformowania Sprzedawcy o Odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, odesłać Produkt na adres Sprzedawcy:
  Centrum Campingowe S-Camp Sp. z o.o. Sp. K
  ul. Warszawska 194
  43-155 Bieruń
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 8. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca zwraca wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostawy opłacone przy zamówieniu.
 9. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży jedynie w części (tj. nie wszystkich Produktów objętych Zamówieniem), koszty dostarczenia Produktów opłacone przy zamówieniu nie są zwracane.
 10. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych metod, jakich użył Konsument podczas transakcji, jeżeli tylko jest taka możliwość.
 11. Konsument może wskazać inną metodę zwrotu płatności za Zamówienie (np. przelew bankowy).
 12. Jeżeli zwrot płatności za Zamówienie nie będzie możliwy tą samą drogą, co jej dokonanie (np. przy opłaceniu Zamówienia metodą BLIK), Sprzedawca zwróci się do Konsumenta o podanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrotu.

Reklamacja i rękojmia

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie Produktu, Konsumentowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 2. Jeżeli odesłanie produktu nie jest konieczne, wadę można zgłosić w następujący sposób:
  a) drogą elektroniczną na adres e-mail:biuro@s-camp.pl
  b) drogą pisemną na adres: ul. Warszawska 194 43-155 Bieruń
 3. W zgłoszeniu należy zawrzeć zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane zgłaszającego wadę Konsumenta oraz oczekiwany przez niego sposób realizacji reklamacji.
 4. Sprzedawca może zażądać odesłania wadliwego Produktu na swój koszt na wskazany przez niego adres: ul. Warszawska 194, 43-155 Bieruń.
  Po uznaniu reklamacji jako zasadnej, koszty przesyłki zostaną zwrócone przelewem na rachunek bankowy podany przez Konsumenta.
 5. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej i jej treść będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu, która określać będzie warunki gwarancji.
 6. Wszelkie reklamacje, których przedmiotem są wady Produktów lub inne kwestie związane z funkcjonowaniem Sklepu, Sprzedawca rozpatruje w terminie 30 dni a jeżeli charakter zgłaszanej wady lub problemu nie pozwala na realizację reklamacji w terminie 30 dni, Sprzedawca poinformuje Klienta droga e-mailową o konieczności wydłużenia czasu przeznaczonego na rozpatrzenie reklamacji, wskazując termin jej rozpatrzenia.
 7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient informowany będzie drogą mailową lub pisemnie, z wykorzystaniem adresów podanych przez niego przy założeniu konta lub złożeniu zamówienia lub wskazanych w zgłoszeniu reklamacji.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress